În anul școlar 2023-2024 unitatea noastră va avea, conform planului de școlarizare aprobat de ISJ Constanta, un număr de 260 locuri, distribuite astfel:
  • 6 grupe mari
  • 6 grupe mijlocii
  • 1 grupă mică
Cuprinderea copiilor de 3-6 ani in grădinița se va desfășura in 2 etape:
  1. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează deja si urmează sa frecventeze grădinița si in anul școlar 2023-2024 – începând cu 6 iunie 2023

   2. ÎNSCRIEREA copiilor nou veniți – etapa I   15-30  iunie 2023

                                                                    etapa II  03-18 iulie  2023

                                                                    etapa de ajustări 20-30 august 2023
 
În urma reînscrierilor vom afișa numărul de locuri disponibile pentru etapa de înscriere pe fiecare nivel de vârstă!
 

ACTE NECESARE

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

  • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  • copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
  • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

  • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
  • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

CRITERII DE DEPARTAJARE

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la art. 10 alin (1) din Anexa 1 la OME nr. 4319 / 26.05.2023 pentru nivelul de preșcolar sunt următoarele: 

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii)
șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

CEREREA DE ÎNSCRIERE AN ȘCOLAR 2023-2024

CEREREA DE REÎNSCRIERE AN ȘCOLAR 2023-2024

CALENDARUL ÎNSCRIERII ANTEPREȘCOLARI ȘI PREȘCOLARI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024